Actueel

oktober 3, 2019

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij vertrek. Een daartoe strekkend voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het is de bedoeling dat deze regeling op 1 januari 2020 in zal gaan. De opleidingskosten voor een functie bij een andere werkgever zijn nu al aftrekbaar van de transitievergoeding.
september 26, 2019

Kamervragen overdracht kleine pensioenen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de waardeoverdracht van kleine pensioenen. Een pensioenuitvoerder heeft na beëindiging van de deelneming onder voorwaarden recht op automatische waardeoverdracht van opgebouwd pensioen. De voorwaarden zijn dat het opgebouwde pensioen van de gewezen deelnemer onder de afkoopgrens ligt en de gewezen deelnemer is toegetreden tot een pensioenregeling van een nieuwe werkgever. Er is geen recht op waardeoverdracht
september 19, 2019

Maatregelen verhuurderheffing

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw van woningen met een huur onder de laagste aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 607,46 in 2019) in regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is. De heffingsvermindering bedraagt € 25.000 per woning. De kosten per woning moeten minimaal € 62.500 bedragen. Er komt een tijdelijke vrijstelling van de verhuurderheffing
september 19, 2019

Maatregelen belastingrente

Aanpassen belastingrente vennootschapsbelasting Een aangifte voor de vennootschapsbelasting is tijdig wanneer deze wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het aangiftejaar. Onder de huidige regeling wordt bij een aanslag vennootschapsbelasting die wordt vastgesteld conform een tijdig ingediende aangifte belastingrente in rekening gebracht als die aangifte na de eerste dag van de vierde maand wordt ingediend. Dat is onwenselijk. Daarom wordt voorgesteld geen
september 19, 2019

Wijzigingen formeel belastingrecht

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen. De keuzeregeling geldt niet voor de douanewetgeving. Het keuzerecht betreft berichten die de Belastingdienst naar de burger verzendt, zoals een aanslag inkomstenbelasting. De gemaakte keuze geldt in beginsel voor alle uitgaande berichten van de Belastingdienst. Voor berichten aan de
september 19, 2019

Wijzigingen milieubelastingen

Afvalstoffenbelasting Om dubbele belastingheffing te voorkomen wordt geregeld dat het verwijderen van verbrandingsresten van afval in de eigen inrichting buiten de heffing van afvalstoffenbelasting valt. Dit geldt slechts voor zover de verbrandingsresten zijn ontstaan door het verbranden van afval waarover afvalstoffenbelasting is geheven. In andere situaties blijft de verwijdering van verbrandingsresten binnen de inrichting waarin deze zijn ontstaan een belastbaar feit. Uit het buitenland
september 19, 2019

Maatregelen autobelastingen

Bpm Het nihiltarief in de bpm voor emissievrije auto’s wordt verlengd tot en met 2024. Vanaf 2025 geldt voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer de vaste voet van € 360 (prijzen 2019). Dieseltoeslag Benzineauto’s met compressieontsteking worden uitgezonderd van de zogenaamde dieseltoeslag in de bpm, omdat deze auto’s niet profiteren van het lagere accijnstarief van diesel. Mrb Het nihiltarief in de mrb voor een personenauto met een
september 19, 2019

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en grond. Assurantiebelasting Er komt een vrijstelling van assurantiebelasting voor verzekeringen die de financiële verplichtingen afdekken die een werkgever heeft bij de verplichte doorbetaling van loon tijdens ziekte, bij arbeidsongeschiktheid en overlijdensuitkeringen. Ook komt er een vrijstelling voor de brede
september 19, 2019

Bronbelasting op royalty en dividend

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen. Deze bronbelasting zal van toepassing zijn bij een rente-of royaltybetaling door een in Nederland gevestigd lichaam aan een in een laagbelastende jurisdictie gevestigd gelieerd lichaam en in misbruiksituaties. Er komt in de regeling geen uitzondering voor bedrijven met reële aanwezigheid in Nederland.
september 19, 2019

Maatregelen omzetbelasting

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde btw-tarief. Met ingang van 1 januari 2020 geldt het verlaagde tarief ook voor digitale uitgaven. Het verlaagde btw-tarief geldt met ingang van 1 januari 2020 ook voor het verlenen van toegang tot nieuwswebsites. Intracommunautaire transacties De btw-regels voor grensoverschrijdende of intracommunautaire transacties worden aangepast in verband met de Richtlijn