Actueel

28 mei 2020

Terugbetalingsverplichting studiekosten

In het Haviltexarrest uit 1981 heeft de Hoge Raad normen geformuleerd op de uitleg van een beding in een schriftelijk contract. Volgens de Haviltexnorm volstaat een zuiver taalkundige uitleg van het beding niet. Het komt aan op wat partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan dit beding mochten toekennen en op wat ze redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Bij deze uitleg dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval en met de maatstaven
28 mei 2020

Uitleg bonusregeling

Bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst wordt de Haviltexnorm toegepast. Deze norm houdt in dat het aankomt op hetgeen partijen over en weer hebben verklaard, wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs mochten afleiden en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.In de rechtspraak is daarnaast de CAO-norm ontwikkeld. Aanvankelijk werd deze toegepast bij de uitleg van bepalingen in CAO’s. In de loop van de tijd is de reikwijdte van deze norm
25 mei 2020

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket, met aanpassing van verschillende voorwaarden. Wie zijn of haar baan verliest, moet kunnen rekenen op steun voor omscholing naar een sector met betere baankansen. Daarom wordt geld wordt vrijgemaakt voor scholing.Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)De minister van SZW komt binnenkort met enkele nadere
20 mei 2020

Kamervragen ondernemers in grensregio

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers in de grensregio beantwoord. De vragen hebben betrekking op ondernemers die in het ene land wonen en in het andere land hun bedrijf hebben.Om te voorkomen dat ondernemers in grenssituaties tussen wal en schip terechtkomen kan de zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft hier aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud. De
20 mei 2020

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Het doel van het bouwstenentraject is om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgende kabinet. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel. Er is gekeken naar de loon- en inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de milieubelastingen,
20 mei 2020

Kamervragen steun aan bedrijven

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de voorwaarden voor steun aan bedrijven. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over het bedrijf Booking.com.De staatssecretaris verwijst naar het onlangs gepubliceerde afwegingskader voor steun aan individuele bedrijven. Steun moet worden aangewend voor behoud van economische activiteiten die van belang zijn voor Nederland. Dit uitgangspunt verdraagt zich niet met het uitkeren van
20 mei 2020

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in Nederland wonende zelfstandige ondernemers met een bedrijf in het buitenland of in het buitenland wonende ondernemers met een bedrijf in Nederland. De eerste groep komt in aanmerking voor ondersteuning in het levensonderhoud. De tweede groep komt in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal. De lening is rentedragend en bedraagt maximaal €
14 mei 2020

Nultarief btw op mondkapjes

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Deze maatregel geldt tot 1 september 2020. De maatregel houdt verband met de invoering van de verplichting om vanaf 1 juni een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Toepassing van het nultarief betekent dat de verkoper het recht op aftrek van voorbelasting behoudt. Het nultarief geldt
14 mei 2020

Meenemen retourgoederen werkgever was verworven recht voor werknemer

In een arrest uit 2018 heeft de Hoge Raad uiteengezet aan de hand van welke criteria beoordeeld moet worden of binnen een dienstbetrekking sprake is van een verworven recht of een aanvullende arbeidsvoorwaarde. Volgens de Hoge Raad kan niet in algemene zin gezegd worden wanneer sprake is van een verworven recht. De criteria die de Hoge Raad hanteert zijn de volgende:de inhoud van de gevolgde gedragslijn; de aard van de overeenkomst en de onderlinge positie van werkgever en werknemer; de
14 mei 2020

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken tijdens de coronacrisis.ThuiswerkdagenDoorbetaalde thuiswerkdagen worden aangemerkt als dagen die zijn gewerkt op de plaats waar de grensarbeider normaliter zijn dienstbetrekking uitoefent. Deze fictie geldt niet voor werkdagen die de grensarbeider, los van de coronamaatregelen, al thuiswerkend of in een derde land zou hebben doorgebracht. De