1 april 2021

Kort geding over UBO-register

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht de lidstaten tot de invoering van een openbaar register van uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, afgekort UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Informatie over UBO’s moet toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten, de financiËle inlichtingen eenheden en meldingsplichtige entiteiten. In de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn is bepaald dat informatie over UBO’s verplicht openbaar toegankelijk is.
25 maart 2021

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank. Het wetsvoorstel is vooral van belang voor Nederlanders die buiten de EU wonen. De afgelopen jaren hebben Nederlandse banken steeds vaker de betaalrekeningen van deze groep Nederlanders opgezegd. De Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt nu dat banken consumenten, die rechtmatig in de EU verblijven, in staat moeten stellen een
7 januari 2021

Aanpassing diverse uitvoeringsregelingen

De staatssecretarissen van FinanciËn hebben via de eindejaarsregeling diverse uitvoeringsregelingen op het terrein van de directe en de indirecte belastingen, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht gewijzigd. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2021, de Wet differentiatie overdrachtsbelasting en de Wet bronbelasting 2021. Daarnaast is een aantal zelfstandige wijzigingen in de uitvoeringsregelingen aangebracht en zijn redactionele verbeteringen doorgevoerd.
8 oktober 2020

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen aangekondigd

Op korte termijn is een wetsvoorstel van de ministers van FinanciËn en van Justitie en Veiligheid te verwachten dat de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering moet verbeteren. Het voorstel verbiedt contante betalingen van bedragen hoger dan € 3.000 door beroeps- of bedrijfsmatige handelaren. Gegevensdeling door banken, financiËle instellingen en notarissen wordt makkelijker. Verder komt er een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Het