Privacy voorwaarden

Inleiding

Dit zijn de privacy voorwaarden van SDP Werkt!. Onder SDP Werkt! worden de volgende ondernemingen verstaan:

SDP Werkt! B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 80744591
SDP Salaris B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 80772854
SDP Detachering B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 75084163
SDP Payroll B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 59091088.

Deze privacy voorwaarden zijn tevens van toepassing op het gebruik van de website en onderliggende webapplicaties van SDP Werkt!, verder ook te noemen de ‘website’.

Hierna wordt onder SDP Werkt! bedoeld de hierboven vermelde bedrijven welke een gelieerd geheel vormen.

De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door SDP Werkt! door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze websites www.sdpwerkt.nl, https://sdp-werkt.inhroffice.com/nl en https://pnsxtra.nmbrs.nl. SDP Werkt! respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor SDP Werkt! het uitgangspunt bij al haar activiteiten. SDP Werkt! zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens

SDP Werkt! zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor een correcte, efficiënte en doelmatige (salaris)administratie, voor advies en informatie verstrekking m.b.t. uw personeelsbeleid, voor de naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrief), Het verstrekken van persoonsgegevens is een wettelijke/contractuele verplichting. Daarnaast is het verstrekken van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om invulling te kunnen geven aan de overeengekomen werkzaamheden.

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

SDP Werkt! heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat: De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, tevens is de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor een correcte en noodzakelijke vervulling van onze taken.

De betrokkene/verantwoordelijke heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u of uw medewerkers in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • BSN
  • Burgerlijke staat
  • Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadressen, social media


Verzameling van persoonsgegevens

SDP Werkt! biedt dienstverlening op het gebied van Personeel & Salaris in de ruimste zin. Hieronder wordt mede verstaan het voeren van salarisadministraties, optreden als tussenpersoon, verstrekken van advies en informatie, het uitzenden en detacheren van personeel. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u bij ons een abonnement afsluit, medewerkers aan meldt, extra en advies werkzaamheden laat uitvoeren, als uitzendkracht werkzaamheden verricht, personeel in leent via uitzenden en detachering. Incidenteel kan SDP Werkt! ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

SDP Werkt! kan uw persoonsgegevens binnen de hierboven gelieerde ondernemingen verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. SDP Werkt! zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.

SDP Werkt! zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied.

In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

U dient zich ervan bewust te zijn dat SDP Werkt! niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

SDP Werkt! werkt samen met externe partijen, dit zijn o.a. Nmbrs BV, Ready4IT, HROffice en Informanagement, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens. SDP Werkt! zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen aan ondernemingen die gelegen zijn buiten Europa of die niet vallen binnen de EER.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website https://sdp-werkt.inhroffice.com/nl om [het gebruik van onze dienstverlening te verbeteren/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden]. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website https://sdp-werkt.inhroffice.com/nl negatief aantasten. Op onze website www.sdpwerkt.nl is een rechtstreekse koppeling geplaatst naar deze website via de button ‘Vacatures’.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

SDP Werkt! zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. SDP Werkt! bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal zeven jaren vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht SDP Werkt! te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met SDP Werkt! via info@sdpwerkt.nl of per brief naar SDP Werkt!, Postbus 28, 9230 AA Surhuisterveen.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan SDP WERKT! op het mailadres info@sdpwerkt.nl. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacy voorwaarden

SDP Werkt! kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen. De meest recente Privacy voorwaarden kunt u vinden op onze website.

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de heer P.A. Nicolai via telefoonnummer 0512-744070 of het contactformulier op onze website www.sdpwerkt.nl