Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op iedere overeenkomst gesloten door SDP Werkt! zijn onderstaand beschreven algemene voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 Algemeen

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten die de onderneming  SDP Werkt!, (hierna, ‘SDP Werkt!’) gevestigd te Opende aan de Poelbuurt 13, met een andere partij (hierna. 'de opdrachtgever') sluit, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Onder SDP Werkt! worden de volgende ondernemingen verstaan: SDP Salaris ingeschreven bij de KvK onder nummer 60788763, SDP Detachering B.V. ingeschreven bji de KvK onder nummer 75084163 en SDP Payroll B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 59091088. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op het gebruik van de website en onderliggende webapplicaties van SDP Werkt!, verder ook te noemen de ‘website’.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt;
 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door SDP Werkt! van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van SDP Werkt! zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.
 4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2 Aanbiedingen / totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

 1. Alle offertes van SDP Werkt!, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld;
 2. Eerst door uitdrukkelijke bevestiging door SDP Werkt! van een schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand. Als uitdrukkelijke aanvaarding wordt aangemerkt een schriftelijke bevestiging door SDP Werkt!, dan wel het feitelijk uitvoeren van de overeenkomst;
 3. SDP Werkt! is steeds gerechtigd een aanbod geheel of gedeeltelijk in te trekken of te wijzigen;
 4. Wijzigingen in de overeenkomst, daaronder begrepen inkrimping of uitbreiding van reeds overeengekomen werkzaamheden, komen tot stand zodra SDP Werkt! deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. De offertes zijn gebaseerd op het moment van het uitbrengen van de offerte bij SDP Werkt! bekende door de wederpartij verstrekte gegevens. De gevolgen van afwijkingen tussen de door de opdrachtgever verstrekte in de offerte opgenomen gegevens en de werkelijkheid komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 3 Duur en beëindiging van de opdracht/overeenkomst

 1. De opdracht/overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst zal telkens voor de duur van een kalenderjaar worden verlengd, tenzij geldig is opgezegd danwel een andere duur is overeengekomen;
 2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief geschieden tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand;
 3. Indien de overeenkomst wordt beëindigd tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 sub 2, kan de opdrachtgever indien hij/zij zulks uiterlijk een maand voor de beëindiging aangeeft, nog gedurende maximaal drie maanden in het daarop volgende kalenderjaar prestaties van SDP Werkt! betrekken voor wat betreft de afsluiting administratieve gegevensverwerking betreffende het voorafgaande kalenderjaar, tegen betaling van het honorarium zoals dat van toepassing was op het moment van beëindiging van de overeenkomst. Desgewenst kan SDP Werkt! het honorarium voor deze periode bij wijze van voorschot in rekening brengen. Dit artikel is niet van toepassing indien de overeenkomst om een in artikel 10 genoemde reden is beëindigd of ontbonden.
 4. Indien opdrachtgever niet op de in artikel 3 sub 2 voorgeschreven wijze opzegt, of niet heeft opgezegd, maar geen gegevens ter verwerking (meer) bij SDP Werkt! aanbiedt ofwel zodanig weinig gegevens ter verwerking bij SDP Werkt! aanbiedt dat SDP Werkt! in redelijkheid mag aannemen dat opdrachtgever de overeenkomst niet meer gestand wenst te doen, heeft SDP Werkt! recht op een direct opeisbare schadevergoeding van 50% van de aan opdrachtgever gefactureerde bedragen in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de maand waarin SDP Werkt! geen gegevens zodanig weinig gegevens ter verwerking heeft ontvangen.

Artikel 4 Honorarium en kosten

 1. Het met SDP Werkt! overeengekomen honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW), en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en geldt voor de in de opdrachtbevestiging genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties;
 2. Het overeengekomen honorarium van SDP Werkt! zal éénmaal per jaar worden verhoogd met minimaal de stijging van het consumentenprijsindexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld;
 3. Ook buiten de onder sub 1. en sub 2. van dit artikel genoemde gevallen kan het honorarium voor diensten door SDP Werkt! bij aanvang van een nieuw kalenderjaar worden gewijzigd. SDP Werkt! stelt de opdrachtgever uiterlijk drie maanden voor de verlenging van de overeenkomst schriftelijk in kennis van een eventueel door haar door te voeren prijswijziging. Het gewijzigde honorarium geldt dan per datum waarop de verlenging ingaat.

Artikel 5 Betalingstermijn

 1. lndien de opdrachtgever met betaling van hetgeen hij/zij ingevolge de overeenkomst van SDP Werkt! verschuldigd is in gebreke blijft, is hij/zij met ingang van de vervaldatum bij niet volledige betaling in verzuim en is hij/zij met ingang van die dag de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag verschuldigd;
 2. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is SDP Werkt! gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat het verschuldigde bedrag door de opdrachtgever integraal is voldaan;
 3. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 2% per maand van het verschuldigde bedrag. Tevens is de opdrachtgever alle in en buiten rechte door SDP Werkt! gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening aan haar verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500.
 4. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. SDP Werkt! is, jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van de) overeengekomen werkzaamheden, waaronder begrepen vertragingsschade, gevolgschade, indirecte schade, schade als gevolg van verlies van gegevens, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of onrechtmatige daad.
 2. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium (excl. BTW) dat betrekking heeft op de periode van drie maanden voorafgaande aan de schade toebrengende gebeurtenis. Een reeks van schade toebrengende gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval / gebeurtenis.
 3. Voor schade als gevolg van handelen of nalaten van derden, waaronder begrepen door de opdrachtgever beschikbaar gesteld personeel, is SDP Werkt! niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart SDP Werkt! tegen iedere aanspraak die derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, jegens haar zouden mogen doen gelden op kosten, schade en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht;
 4. SDP Werkt! is nimmer aansprakelijk indien de schade een gevolg is van een overmachtssituatie;
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever de schade binnen zeven dagen na het ontstaan, dan wel de constatering daarvan schriftelijk bij SDP Werkt! heeft gemeld.
 6. SDP Werkt! neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar kan niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist, volledig en accuraat is. SDP Werkt! is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in de verstrekte informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. De softwarebestanden die u kunt downloaden van de website zijn grondig getest en gescand, maar SDP Werkt! adviseert u voordat u gebruik maakt van de software een virusscan uit te voeren en een actuele back-up van uw computersysteem te maken. Raadpleeg uw systeembeheerder voordat u enige software installeert op een computer die is aangesloten op een netwerk. SDP Werkt! is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor enige storing, beschadiging of verlies van gegevens op uw computersysteem als gevolg van het installeren van de software. 8. SDP Werkt! is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten en/of onvolledigheden in de informatie, schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie, schade die voortkomt uit technische gebreken, of schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de website door derden, behoudens expliciete aanvaarding van aansprakelijkheid als in deze algemene voorwaarden bepaald.

Artikel 7 Implementatiefase

De door SDP Werkt! in de overeenkomst genoemde termijn van de implementatiefase is naar haar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze termijn zal zo veel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van die termijn dreigt, zullen SDP Werkt! en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Overschrijding van de termijn levert geen verzuim op aan de zijde van SDP Werkt! en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. SDP Werkt! is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de overeengekomen termijn.

Artikel 8 Verplichtingen opdrachtgever

 1. Teneinde SDP Werkt! in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten dient de opdrachtgever alle relevante informatie, inlichtingen en bescheiden te verstrekken;
 2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de haar ter beschikking staande vertrouwelijke informatie uit hoofde van de overeenkomst, niet toegankelijk is voor onbevoegden en handelt op een zodanige wijze dat de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gewaarborgd;
 3. De opdrachtgever dient het verschuldigde honorarium en de door SDP Werkt! aan de personeelsleden van de opdrachtgever door te betalen salarissen tijdig en op de door SDP Werkt! aan te geven wijze te voldoen;
 4. De opdrachtgever dient SDP Werkt! alle benodigde machtigingen te verstrekken, die voor het goed uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk zijn;
 5. Indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt is SDP Werkt! gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en heeft zij het recht om te dientengevolge gemaakte extra kosten in rekening te brengen. SDP Werkt! is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 9 Verplichtingen van SDP Werkt!

 1. SDP Werkt! zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de (financiële aspecten van) de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst en de opdrachtgever desgevraagd inlichtingen verstrekken;
 2. SDP Werkt! zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk inlichten over de financiële gevolgen en risico's, verbonden aan omstandigheden waarmee geen rekening is gehouden bij het aangaan van de overeenkomst;
 3. Indien en voorzover SDP Werkt! in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt van vertrouwelijke gegevens betreffende de onderneming van de opdrachtgever, dan wel betreffende de personeelsleden van de opdrachtgever, zal SDP Werkt! zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst geheimhouding omtrent deze gegevens bewaren.
 4. SDP Werkt! spant zich maximaal in alle voor haar beïnvloedbare factoren beschikbaar te hebben opdat de performance van de website vergelijkbaar kan zijn met algemeen gangbare en algemeen geaccepteerde performance van professionele websites. SDP Werkt! doet alles wat in alle redelijkheid van haar kan worden gevergd om er voor te zorgen dat transacties van en naar de website foutloos plaatsvinden. SDP Werkt! kan echter geen 100% beschikbaarheid noch foutloze performance of transacties garanderen.
 5. SDP Werkt! draagt zorg voor een minimaal dagelijkse back-up van de data in de website. Indien door welke oorzaak dan ook data verloren gaat, reikt de verantwoordelijkheid van SDP Werkt! niet verder dan bovenstaande verplichting

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging / ontbinding

 1. Zowel SDP Werkt! als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst tussentijds ontbinden door middel van een schriftelijke, aan de andere partij gerichte verklaring, indien de andere partij haar verplichtingen niet nakomt. Het verzuim treedt eerst in na verstrijking van 14 dagen nadat de partij die haar verplichtingen niet nakomt schriftelijk in gebreke is gesteld, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 5. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever treedt het verzuim zonder ingebrekestelling in;
 2. In het geval dat de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of een aanvraag in de zin van de wet schuldsanering natuurlijke personen indient, aan zijn schuldeisers een onderhands akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept, het vermogen van de opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld, of op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, heeft SDP Werkt! het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling tussentijds te ontbinden;
 3. De opdrachtgever is bij tussentijdse ontbinding verplicht aan SDP Werkt! te vergoeden de honorering naar de stand van werkzaamheden. In het geval dat SDP Werkt! deze overeenkomst tussentijds ontbindt omdat een van de onder sub 2. van dit artikel genoemde omstandigheden zich aan de zijde van de opdrachtgever voordoet, is de opdrachtgever aan SDP Werkt! tevens verschuldigd 30% van het resterende deel van de honorering die de opdrachtgever SDP Werkt! verschuldigd zou zijn indien de overeenkomst niet zou zijn ontbonden, onverminderd het recht van SDP Werkt! om de gehele door haar geleden schade in rechte te vorderen.

Artikel 11 Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SDP Werkt! opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SDP Werkt! niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, is SDP Werkt! bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;
 2. Onder overmacht in de zin van dit artikel worden begrepen alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop SDP Werkt! geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn aan de schuld van SDP Werkt!, nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van SDP Werkt! komen.
 3. Indien SDP Werkt! bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen (eventueel naar rato) te voldoen aan SDP Werkt!;
 4. SDP Werkt! heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare tekortkoming die de nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 12 Intellectuele rechten

 1. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden voorafgaande aan, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst alle auteursrechten en overige rechten, intellectuele of industriële eigendom of soortgelijke rechten, op alle aan de opdrachtgever verstrekte documenten, gegevens, adviezen, berekeningen, computerbestanden, etcetera, anders dan voor gebruik in de eigen organisatie en overeenkomstig het doel van de overeenkomst, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SDP Werkt! dan wel haar licentiegevers, te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins (doen) exploiteren of enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van enige vergoeding;
 2. Het intellectuele eigendomsrecht, met inbegrip van het auteursrecht en databankenrecht, op de website berust bij SDP Werkt! dan wel haar toeleveranciers.
 3. De in sub 1 en 2 van dit artikel genoemde zaken blijven eigendom van SDP Werkt!, danwel de huidige licentiegever.

Artikel 13 Beveiliging

 1. Beveiliging van de website tegen ongeoorloofd gebruik is een gedeelde verantwoordelijkheid. SDP Werkt! besteedt uiterste zorg aan de beveiliging van de website en datacommunicatie om de risico’s die het gebruik van internet met zich meebrengt tot een minimum te beperken.
 2. Voor toegang tot het beveiligde deel van de website is u een inlognaam en wachtwoord toegewezen. Inlognamen en wachtwoorden zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. U dient deze gegevens met zorg te behandelen en niet aan anderen bekend te maken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de inlognaam en wachtwoord. Zonder geldige inlognaam en wachtwoord is het niet toegestaan gebruik te maken van het beveiligde deel van de website.

Artikel 14 Toepasselijk recht / geschillen

Op alle overeenkomsten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing; De bevoegde rechter te Leeuwarden, dan wel het gerechtshof te ’s-Gravenhage, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit het gebruik van de website, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.