26 november 2020

Wijziging Regeling compensatie transitievergoeding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regeling compensatie transitievergoeding gewijzigd. De wijziging betreft het tijdstip waarop een aanvraag gedaan kan worden voor compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeËindiging wegens pensionering of overlijden van de werkgever. Aanvragen in verband met bedrijfsbeËindiging van de werkgever wegens ziekte of gebreken worden door het UWV niet in behandeling genomen, omdat het betreffende onderdeel in het Burgerlijk Wetboek
19 november 2020

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te verbeteren. Dat gebeurt door de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen en door het verschil tussen vrouwen en mannen met betrekking tot inkomsten en loon weg te nemen. De richtlijn is in werking getreden op 2 augustus 2019 en moet door de lidstaten binnen drie jaar na die datum zijn verwerkt in wetgeving. De minister van Sociale Zaken en
5 november 2020

Vernietiging ontslag op staande voet

Een op staande voet ontslagen werknemer diende bij de kantonrechter een verzoek tot vernietiging van het ontslag in. In reactie daarop diende de werkgever een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst in voor het geval het ontslag op staande voet geen stand zou houden. Er was voldaan aan de eisen van onverwijlde opzegging van de arbeidsovereenkomst en mededeling daarvan. Als dringende reden voor het ontslag op staande voet voerde de werkgever overtreding van het overeengekomen
29 oktober 2020

Loondoorbetaling tijdens periode van niet werken

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een werkgever verplicht is om loon te betalen wanneer een werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het niet verrichten van werk in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Het is aan de werkgever om te stellen en zo nodig te bewijzen dat zich een uitzondering op de hoofdregel voordoet en hij het loon niet hoeft te betalen. In een procedure in kort geding oordeelde de rechter dat de werkgever ten