De staatssecretaris van OCW heeft een conceptbesluit voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het besluit betreft een verlenging van de looptijd van de instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten met twee jaren. Het subsidieplafond voor activiteiten in 2023 en 2024 bedraagt € 50 miljoen per jaar. Eventuele overschotten voor activiteiten in 2022 of 2023 worden toegevoegd aan het subsidiebedrag dat voor subsidieverstrekking in het daaropvolgende jaar beschikbaar is.

Subsidies kunnen worden aangevraagd van 1 maart tot en met 30 april volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt.