De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende het pakket Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Aan de nota die betrekking heeft op het eigenlijke Belastingplan ontlenen we het volgende.


Versoberen voorwaartse verliesverrekening box 2
Het wetsvoorstel bevat een beperking van de verrekening van verliezen uit aanmerkelijk belang met latere inkomsten uit aanmerkelijk belang. De periode van verrekening gaat terug van negen naar zes jaar. Uit de aangiftegegevens voor de jaren 2012 tot en met 2016 kan worden afgeleid dat per jaar gemiddeld ruim 7.300 belastingplichtigen een verlies uit aanmerkelijk belang aangeven. Welk deel van deze verliezen na zes jaar nog niet volledig is verrekend is niet bekend. De voorgestelde beperking van de termijn voor verliesverrekening in box 2 zal met ingang van 1 januari 2019 in werking treden. Voor verliezen uit aanmerkelijk belang die zijn ontstaan in 2018 of eerder blijft de oude termijn van negen jaar gelden. Om te voorkomen dat een jonger verlies eerder verdampt dan een ouder verlies is overgangsrecht voorgesteld. Dit overgangsrecht regelt dat een verlies van 2019 wordt verrekend vóór verliezen van 2017 en 2018 en dat een verlies van 2020 wordt verrekend vóór een verlies van 2018.


Rekeningcourantmaatregel
De op Prinsjesdag aangekondigde uitwerking van de rekeningcourantmaatregel wordt naar verwachting in het voorjaar 2019 ingediend. Uitgangspunt is dat de maatregel in 2022 in werking treedt. Indien in de aanslag inkomstenbelasting 2022 door toepassing van de maatregel belasting in box 2 is verschuldigd, kan deze worden verrekend met eventuele verrekenbare verliezen in box 2 in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan. Ook hierbij zal gelden dat het oudste verlies eerst wordt verrekend.


Belastingrente
Het voorstel om geen belastingrente in rekening te brengen indien voor 1 mei aangifte voor de inkomstenbelasting is gedaan betreft een formalisering van bestaand beleid. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren geen belastingrente in rekening gebracht indien tijdig aangifte is gedaan. Volgens de staatssecretaris ontbreekt op dit moment de budgettaire ruimte om geen belastingrente te berekenen wanneer voor 1 juni aangifte voor de vennootschapsbelasting is gedaan. Het kabinet streeft ernaar dit in het Belastingplan 2020 te regelen.


De behandeling van de in het wetsvoorstel opgenomen correctie van het box 2-tarief en de verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling is uitgesteld.