Een overeenkomst kan worden vernietigd op grond van bedrog door een van de partijen. Volgens Hof Den Bosch kan ook een arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk worden vernietigd wegens bedrog. Hoewel het stelsel van het ontslagrecht in beginsel gesloten is, betekent dat volgens het hof niet dat vernietiging van een arbeidsovereenkomst niet mogelijk is. Omdat het arbeidsrecht de werknemer als zwakkere partij beschermt, geldt als extra vereiste voor vernietiging dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken. De werkgever moet stellen en zo nodig bewijzen dat aan dit vereiste is voldaan. Voor de beoordeling of de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is, is de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden niet doorslaggevend. Deze doet immers niet af aan het feit dat er arbeid is verricht.


De procedure betrof een werknemer die bij zijn sollicitatie onjuiste informatie had verstrekt over opleiding, arbeidsverleden en lidmaatschappen van beroepsverenigingen. Dat bedrog bleek pas nadat de werknemer was begonnen. Nadat de werkgever op de hoogte was gekomen van het bedrog werd de werknemer ontslagen. De werkgever vernietigde achteraf de arbeidsovereenkomst en vorderde terugbetaling van salaris. Het hof was van oordeel dat de arbeidsovereenkomst niet (vrijwel) geheel nutteloos was geweest, zodat vernietiging niet mogelijk was. De werknemer had werkzaamheden verricht. Het hof heeft de vordering tot terugbetaling van salaris afgewezen.