Per 1 januari 2017 is de mogelijkheid om eigenrisicodrager te zijn voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) niet meer beperkt tot werknemers in vaste dienst, maar uitgebreid tot flexibele werknemers. Voor bestaande eigenrisicodragers was er een overgangsregeling. Zij konden voor de voortzetting en uitbreiding van hun eigenrisicodragerschap volstaan met het aanleveren van een nieuwe garantieverklaring bij de Belastingdienst. Dat moest voor 1 januari 2017 gebeuren.

De verzekeraar van een groep van bedrijven stuurde de Belastingdienst voor 1 januari 2017 elf nieuwe garantieverklaringen op een usb-stick. Door een vergissing van de verzekeraar stond op de USB-stick geen nieuwe garantieverklaring voor een van de bedrijven uit de groep, hoewel dit bedrijf wel was verzekerd voor het WGA-risico. De Belastingdienst beëindigde het eigenrisicodragerschap van deze werkgever wegens het ontbreken van de vereiste garantieverklaring. De werkgever stuurde na ontvangst van de beëindigingsbeschikking alsnog een garantieverklaring naar de Belastingdienst. Dat had niet tot gevolg dat de werkgever als eigenrisicodrager werd geaccepteerd. 

Hof Arnhem-Leewarden was van oordeel dat niet de werkgever maar diens verzekeraar de vergissing heeft begaan. Het hof rekende de werkgever die vergissing niet aan omdat het de voortzetting van een bestaand eigenrisicodragerschap betrof. Daarom oordeelde het hof dat het eigenrisicodragerschap voor de WGA niet per 31 december 2016 is geëindigd. Het hof heeft de beschikkingen van de Belastingdienst zo gewijzigd dat de werkgever per 1 januari 2017 eigenrisicodrager is voor WGA-vast en WGA-flex .

De Hoge Raad deelt de opvatting van het hof en heeft het beroep in cassatie van de staatssecretaris van Financiën afgewezen. De Hoge Raad wijst erop dat overgangsregeling tot doel had om de overgang naar het gecombineerde risico van WGA-vast en WGA-flex voor alle betrokken partijen eenvoudig en met weinig kosten te laten verlopen. De verwachting was dat bestaande situaties van eigenrisicodragerschap voor WGA zouden worden voortgezet. Volgens de Hoge Raad past het binnen ons rechtssysteem om een verzuim te kunnen herstellen, mits dat zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is gebeurt.