Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat als strekking heeft het niet-indexeren van het basisbedrag van de kinderbijslag over de jaren 2022, 2023 en een deel van 2024. Doordat vragen van de Eerste Kamer niet tijdig zijn beantwoord, is de behandeling van het wetsvoorstel niet afgerond en is de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 niet gehaald. De indexering van de basiskinderbijslagbedragen en het extra bedrag aan kinderbijslag heeft daarom met ingang van 1 januari 2022 conform de bestaande wet plaatsgevonden. De minister van SZW heeft de Eerste Kamer meegedeeld dat het kabinet in het voorjaar een besluit zal nemen over de voortgang van het wetsvoorstel. Op dat moment zal het kabinet een reactie op het voorlopig verslag door middel van een memorie van antwoord sturen.